MINI OPERA
Dla Dzieci

Takiej muzycznej atrakcji dla dzieci jeszcze nie było!

Nadzwyczajne perypetie Kropki i Wykrzyknika, które wprowa­dzą młodych słu­cha­czy w świat opery i języka polskiego. A wszystko to, będzie moż­li­we dzięki niezwykłej wyobra­źni artystów, dotacji z Ministerstwa Fantazji, oraz… wspólnej zabawie z pub­licz­no­ścią w trakcie kon­certu! Zapraszamy Was na muzyczną przygodę!

O Mini Operze

Treść

Oto jesteśmy świadkami nie­zwy­kłej chwili. Już za mo­ment odbę­dzie się uro­czys­ta pre­mie­ra opery dzie­cię­cej. Kropka wraz z Wykrzyk­ni­kiem stoją zde­ner­wo­wani w ku­li­sach i co chwilę zer­ka­ją na wido­wnię. Kto by jednak pomyślał, że kłopoty zaczną się jesz­cze przed roz­poczę­ciem spek­taklu? Wykrzyknik co rusz szuka oka­zji, żeby uciec ze sceny. Kropka, próbuje wpra­wdzie ra­to­wać sytua­cję, ale wdaje się przy tym w ciągłe kłó­tnie z Wykrzyknikiem. Muzycy są zde­zo­rien­to­wani. Na domiar złego oka­zuje się, że Wykrzyknik zapo­mniał dostarczyć wykonawcom libretta operowego na dzisiejszy wieczór... Odtąd wszyscy artyści zmuszeni są zaimprowizować spektakl i całko­wicie zdać się na własne po­my­sły. Czy uda im się prze­ła­mać prze­ciwno­ści, pokonać błędy języ­kowe, pogo­dzić między sobą i dopro­wa­dzić operę do wielkiego finału?

Inspiracje

Mini Opera to doskonała okazja do za­bawy i śmie­chu. Chodzi prze­cież o to, by ra­zem z dziećmi odkryć piękno kla­sycz­nej opery i razem z nimi prze­ła­mać wiele ję­zyko­wych trud­no­ści. Dlatego w naszej bajce poja­wią się wspólne za­ba­wy i ćwiczenia, pojedynki „na słowa”, a nawet aria śpiewana razem z publicznością.
Inspiracją do powsta­nia Mini Opery były wier­sze wybit­nej pisarki dzie­cię­cej — Małgorzaty Strzałkowskiej, pocho­dzą­ce z tomików Gimnastyka dla języka, oraz Wierszyki łamiące języki. Za zgodą autorki, wybra­ne wiersze zosta­ły włą­czo­ne do spektaklu.

Idea

Zaznajomienie dzieci z formą kla­sycz­nej opery (w tym z szeroko ro­zumia­ną este­tyką muzyki kla­sycz­nej), ukazanie im piękna i bogactwa naszego rodzimego języka, oraz zachęta do popra­wne­go posłu­gi­wa­nia się polszczyzną.

Format

Opera dla dzieci. Bajka kon­cer­towa o chara­kte­rze edukacyjnym.

Wiek

Mini Opera przezna­czo­na jest dla dzieci w wieku 6-12 lat, oraz ich opie­ku­nów. Nasza bajka ma cha­rak­ter famili­jny. To oznacza, że za­wiera treści adre­so­wane zarówno do młodych, jak i doros­łych słu­cha­czy.

Czas

50 min (godzina lekcyjna)

RIDER

Jesteśmy prakty­cz­nie samo­wystar­czalni! Przy­wozi­my własne kos­tiu­my i deko­racje, i z łatwo­ścią dosto­sowu­jemy się do warun­ków każdej sceny; od kamera­lnej przes­trze­ni po plener. Pobierz RIDER i omów z nami warunki techniczne.

Czekamy na Twoje
zaproszenie

Twórcy Mini Opery

Muzyka

Maciej Małecki

więcej

Libretto,
Teksty piosenek

Magdalena Małecka-Wippich

więcej

Scenografia

Marta Kodeniec

więcej

Konsultacje
aktorskie

Anna Seniuk

więcej

Teksty piosenek

Małgorzata Strzałkowska

więcej


Wykonawcy Mini Opery

Sopran

Kropka

Joanna Freszel

więcej

Bas baryton

Wykrzyknik

Artur Janda

więcej

Kwartet Polonika

(pełniący rolę orkiestry, chóru i narratora) w składzie:

więcej

 

Skrzypce I

Paulina Kusa

 

Skrzypce II

Anna Szalińska

 

Altówka

Magdalena Małecka-Wippich

 

Wiolonczela

Olga Łosakiewicz-Marcyniak

Kontakt

Kierownik Artystyczny

Magdalena Małecka-Wippich
kom: 885 220 220
mail: magdalena.malecka@gmail.com

Kontakt z Zespołem

Anna Szalińska
kom: 608 771 370
mail: kwartet.polonika@gmail.com